Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 

 

  1. Osoba ubiegająca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego dla miejsca zamieszkania tej osoby ( w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce zameldowania ).

  2. Pracownik socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ciągu 14 dni wywiad środowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędną do tego celu dokumentację, tj.:

- wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie konieczność umieszczenia w DPS,

- badania lekarskie,

- aktualny odcinek od renty lub emerytury,

- pisemną zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.

 

      3.   Ośrodek Pomocy społecznej wydaje decyzję dotyczącą umieszczenia w Domu
            Pomocy  Społecznej oraz decyzję ustalającą wysokość odpłatności za pobyt w DPS.

      4.  Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegającą się o miejsce w DPS wpisuje się na listę
           oczekujących, którą prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  w Kaliszu. 

      5.  O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 

 

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu  mogą uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych :

DPS KALISZ

UL.WINIARSKA 26

POKÓJ 133 i 132

TEL 0-62 767-30-16 wew.24

 

Zasady
odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Kaliszu w roku 2015 wynosi: 3225,84  zł i ulega zmianom w każdym roku.

Opłatę za pobyt w DPS wnoszą:
1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi     (UWAGA! RODZINA MIESZKAŃCA nie ponosi opłat :

a) w przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, tj. 542x300% = 1626 zł

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 456x300% = 1368 zł

3.
gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej — w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Podstawa prawna: Dz.U. z 2013 poz. 182Brzmienie od 11 maja 2013
>>> Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.