Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

 

 

  1. Osoba ubiegaj‘ca się o przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej powinna zgłosić się do Oťrodka Pomocy Społecznej, właťciwego dla miejsca zamieszkania tej osoby ( w tym przypadku brane jest pod uwagę miejsce faktycznego pobytu osoby, a nie miejsce zameldowania ).

  2. Pracownik socjalny Oťrodka Pomocy Społecznej na wniosek osoby zainteresowanej przeprowadza w ci‘gu 14 dni wywiad ťrodowiskowy oraz pomaga zgromadzić niezbędn‘ do tego celu dokumentację, tj.:

- wniosek lekarza, w którym stwierdzona zostanie koniecznoťć umieszczenia w DPS,

- badania lekarskie,

- aktualny odcinek od renty lub emerytury,

- pisemn‘ zgodę osoby na przetwarzanie jej danych osobowych.

 

      3.   Oťrodek Pomocy społecznej wydaje decyzję dotycz‘c‘ umieszczenia w Domu
            Pomocy  Społecznej oraz decyzję ustalaj‘c‘ wysokoťć odpłatnoťci za pobyt w DPS.

      4.  Jeżeli termin przyjęcia jest dłuższy niż 3 m-ce, osobę ubiegaj‘c‘ się o miejsce w DPS wpisuje się na listę
           oczekuj‘cych, któr‘ prowadzi Miejski Oťrodek Pomocy Społecznej  w Kaliszu. 

      5.  O terminie przyjęcia do DPS powiadamia Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

 

 

Osoby zainteresowane zamieszkaniem w Naszym Domu  mog‘ uzyskać dodatkowe informacje u pracowników socjalnych :

DPS KALISZ

UL.WINIARSKA 26

POKÓJ 133 i 132

TEL 0-62 767-30-16 wew.24

 

Zasady
odpłatno¶ci za pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny. Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej
w Kaliszu od 01.02.2016 wynosi: 3264,34  zł i ulega zmianom w każdym roku.

Opłatę za pobyt w DPS wnosz‘:
1. mieszkaniec domu, nie więcej jednak niż 70% swojego dochodu, a w przypadku osób małoletnich przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka, nie więcej niż 70% tego dochodu;

2. małżonek, zstępni przed wstępnymi     (UWAGA! RODZINA MIESZKAŃCA nie ponosi opłat :

a) w przypadku osoby samotnie gospodaruj‘cej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodaruj‘cej, jednak kwota dochodu pozostaj‘ca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium, tj. 634x300% = 1902 zł

b) w przypadku osoby w rodzinie, jeżeli posiadany dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, z tym że kwota dochodu pozostaj‘ca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 514x300% = 1542 zł

3.
gmina, z której osoba została skierowana do domu pomocy społecznej — w wysokoťci różnicy między ťrednim kosztem utrzymania w domu pomocy społecznej a opłatami wnoszonymi przez osoby, o których mowa w pkt 1 i 2.

Podstawa prawna: Dz.U. z 2013 poz. 182Brzmienie od 11 maja 2013
>>> Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r.